Contents of Cancer Biology & Medicine in 2022Issue 7-12

As a peer-reviewed open-access journal, Cancer Biology & Medicine (CBM) is published by China Anti-Cancer Association and Tianjin Medical University Cancer Institute & Hospital. It focuses on translational cancer research, dedicating to narrowing the gap between bench and bedside. CBM strictly adheres to guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), and Committee on Publication Ethics (COPE). The journal is now indexed in Science Citation Index Expanded (SCIE, IF=5.347, 5-year IF=6.624) and MEDLINE. All full texts are available in PubMed via http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2000/.

     The contents of the 7th-12th issue are as followed. Welcome to submit your work to CBM, which is a trusty international platform, to disseminate your research and viewpoints.

Issue 7

 

Editorial

Rosiglitazone disrupts pancreatic ductal adenocarcinoma progression by activating the tumor suppressor ESE3/EHF

Hongquan Wang, Shuang Wu, Yan Wang and Bo Tang

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 945-947;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0299

 

Reviews

Eliciting pyroptosis to fuel cancer immunotherapy: mechanisms and strategies

Wuyin Wang, Lu Zhang and Zhijun Sun

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 948-964;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0049

 

Living biobank-based cancer organoids: prospects and challenges in cancer research

Haixin Li, Hongkun Liu and Kexin Chen

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 965-982;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0621

 

Original Articles

ANTP-SMACN7 fusion peptide alone induced high linear energy transfer irradiation radiosensitization in non-small cell lung cancer cell lines

Yi Xie, Bing Wang, Liqing Du, Yan Wang, Chang Xu, Hong Zhang, Kaixue Wen, Qiang Liu and Takanori Katsube

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 983-994;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0569

 

SY-1530, a highly selective BTK inhibitor, effectively treats B-cell malignancies by blocking B-cell activation

Liao Wang, Yinghui Sun, Xijie Liu, Hongjuan Li, Chang Lu, Ronghui Yang, Chuanzhen Yang and Binghui Li

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 995-1007;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0291

 

IL13Rα1 prevents a castration resistant phenotype of prostate cancer by targeting hexokinase 2 for ubiquitin-mediated degradation

Tingting Feng, Jing Wang, Kai Cheng, Qiqi Lu, Ru Zhao, Shiguan Wang, Qingyun Zhang, Luna Ge, Jihong Pan, Guanhua Song and Lin Wang

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1008-1028;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0583

 

Identification of hub genes and their novel diagnostic and prognostic significance in pancreatic adenocarcinoma

Duo Zuo, Yongzi Chen, Xinwei Zhang, Zhuozhi Wang, Wenna Jiang, Fan Tang, Runfen Cheng, Yi Sun, Lu Sun, Li Ren and Rui Liu

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1029-1046;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0516

 

Dual-targeted lung cancer therapy via inhalation delivery of UCNP-siRNA-AS1411 nanocages

Yu Han, Yuming Yang, Qiuyang Sun, Bin Li, Caixia Yue, Yanlei Liu, Jesús M. de la Fuente and Daxiang Cui

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1047-1060;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0416

 

Bilirubin inhibits the anticancer activity of sorafenib by blocking MCL-1 degradation in hepatocellular carcinoma cells

Leyi Yao, Qian Zhao, Ding Yan, Ziying Lei, Yali Hao, Jinghong Chen, Qian Xue, Xiaofen Li, Qingtian Huang, Daolin Tang, Q. Ping Dou, Xin Chen and Jinbao Liu

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1061-1077;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0598

 

Microwave ablation vs. surgical resection for treatment naïve hepatocellular carcinoma within the Milan criteria: a follow-up of at least 5 years

Jianping Dou, Zhigang Cheng, Zhiyu Han, Fangyi Liu, Zhen Wang, Xiaoling Yu, Jie Yu and Ping Liang

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1078-1088;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0625

 

Fotemustine-based therapy in combination with rituximab as a first-line induction chemotherapy followed by WBRT for newly diagnosed primary central nervous system lymphoma: a prospective phase II trial

Jingjing Wu, Fenghua Gao, Wenhua Wang, Xudong Zhang, Meng Dong, Lei Zhang, Xin Li, Ling Li, Zhenchang Sun, Xinhua Wang, Xiaorui Fu, Linan Zhu, Mengjie Ding, Songtao Niu, Zhaoming Li, Yu Chang, Feifei Nan, Jiaqian Yan, Hui Yu, Xiaolong Wu, Zhiyuan Zhou, Jieming Zhang and Mingzhi Zhang

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1089-1099;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0026

 

Feasibility of sentinel lymph node biopsy omission after integration of 18F-FDG dedicated lymph node PET in early breast cancer: a prospective phase II trial

Junjie Li, Jingyi Cheng, Guangyu Liu, Yifeng Hou, Genghong Di, Benglong Yang, Yizhou Jiang, Liang Huang, Feilin Qu, Sheng Chen, Yan Wang, Keda Yu and Zhimin Shao

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1100-1108;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0085

 

Erratum

Erratum to DYRK1A suppression restrains Mcl-1 expression and sensitizes NSCLC cells to Bcl-2 inhibitors

Yangling Li, Dongmei Zhou, Shuang Xu, Mingjun Rao, Zuoyan Zhang, Linwen Wu, Chong Zhang and Nengming Lin

Cancer Biology & Medicine July 2022, 19 (7) 1109-1110;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0172

 

 

Issue 8

Perspective

Epigenetic reprogramming in small cell lung cancer

Jingyao Chen, Xiangyu Pan, Feifei Na, Xuelan Chen and Chong Chen

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1111-1116;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0343

 

Editorial

Update on diffuse large B-cell lymphoma: highlights from the 2022 ASCO Annual Meeting

Minghan Qiu, Shan Wu, Xinrui Chen and Huaqing Wang

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1117-1120;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0403

 

Review

Current cancer burden in China: epidemiology, etiology, and prevention

Maomao Cao, He Li, Dianqin Sun, Siyi He, Xinxin Yan, Fan Yang, Shaoli Zhang, Changfa Xia, Lin Lei, Ji Peng and Wanqing Chen

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1121-1138;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0231

 

Original Articles

Alterations in DNA damage response and repair genes as potential biomarkers for immune checkpoint blockade in gastrointestinal cancer

Yujiao Wang, Xi Jiao, Shuang Li, Huan Chen, Xin Wei, Chang Liu, Jifang Gong, Xiaotian Zhang, Xicheng Wang, Zhi Peng, Changsong Qi, Zhenghang Wang, Yanni Wang, Na Zhuo, Jianling Zou, Henghui Zhang, Jian Li, Lin Shen and Zhihao Lu

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1139-1149;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0708

 

BLM helicase inhibition synergizes with PARP inhibition to improve the radiosensitivity of olaparib resistant non-small cell lung cancer cells by inhibiting homologous recombination repair

Yangyang Kong, Chang Xu, Xiaohui Sun, Hao Sun, Xiaotong Zhao, Ningning He, Kaihua Ji, Qin Wang, Liqing Du, Jinhan Wang, Manman Zhang, Yang Liu, Yan Wang and Qiang Liu

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1150-1171;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0178

 

The HDAC inhibitor GCJ-490A suppresses c-Met expression through IKKα and overcomes gefitinib resistance in non-small cell lung cancer

Ting He, Yinglei Gao, Yanfen Fang, Yangming Zhang, Shuwei Zhang, Fajun Nan, Jian Ding and Yi Chen

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1172-1192;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0130

 

Loss of NEIL3 activates radiotherapy resistance in the progression of prostate cancer

Qiong Wang, Zean Li, Jin Yang, Shirong Peng, Qianghua Zhou, Kai Yao, Wenli Cai, Zhongqiu Xie, Fujun Qin, Hui Li, Xu Chen, Kaiwen Li and Hai Huang

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1193-1210;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0550

 

PYK2 mediates the BRAF inhibitor (vermurafenib)-induced invadopodia formation and metastasis in melanomas

Junling Shen, Jilong Yang, Lei Sang, Rui Sun, Weiyu Bai, Chao Wang, Yan Sun and Jianwei Sun

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1211-1223;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0294

 

Frequent low dose alcohol intake increases gastric cancer risk: the Health Examinees-Gem (HEXA-G) study

Hwi-Won Lee, Dan Huang, Woo-Kyoung Shin, Katherine de la Torre, Minkyo Song, Aesun Shin, Jong-Koo Lee and Daehee Kang

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1224-1234;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0642

 

Lynch syndrome pre-screening and comprehensive characterization in a multi-center large cohort of Chinese patients with colorectal cancer

Yan Li, Lihong Fan, Jianming Zheng, Xiu Nie, Yu Sun, Qin Feng, Shenyi Lian, Wenqi Bai, Weijing Cai, Yanan Yang, Bo Su, Yanfeng Xi and Dongmei Lin

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1235-1248;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0585

 

Peripheral blood indices to predict PFS/OS with anlotinib as a subsequent treatment in advanced small-cell lung cancer

Cuicui Zhang, Jing Wang, Xinyue Wang, Zhaoting Meng, Ying Cheng and Kai Li

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1249-1258;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0727

 

Effects of Helicobacter pylori eradication on the profiles of blood metabolites and their associations with the progression of gastric lesions: a prospective follow-up study

Wenhui Wu, Zongchao Liu, Zhexuan Li, Weidong Liu, Lanfu Zhang, Yang Zhang, Tong Zhou, Weicheng You, Kaifeng Pan and Wenqing Li

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1259-1273;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0255

 

Prospective study of the effect of ERAS on postoperative recovery and complications in patients with gastric cancer

Ye Tian, Qiang Li and Yuan Pan

Cancer Biology & Medicine August 2022, 19 (8) 1274-1281;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0108

 

Issue 9

Editorial

Reflections on the withdrawal of medical articles and the development of writing and publishing standards

Lidong Wang and Zhihua Liu

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1283-1289;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0437

 

Review

Bacterial outer membrane vesicle-based cancer nanovaccines

Xiaoyu Gao, Qingqing Feng, Jing Wang and Xiao Zhao

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1290-1300;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0452

 

Original Articles

Exosomal miR-155 from gastric cancer induces cancer-associated cachexia by suppressing adipogenesis and promoting brown adipose differentiation via C/EPBβ

Ying Liu, Meng Wang, Ting Deng, Rui Liu, Tao Ning, Ming Bai, Guoguang Ying, Haiyang Zhang and Yi Ba

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1301-1314;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0220

 

Glycolytic potential enhanced by blockade of pyruvate influx into mitochondria sensitizes prostate cancer to detection and radiotherapy

Huan Xu, Junyi Chen, Zhi Cao, Xi Chen, Caihong Huang, Jin Ji, Yalong Xu, Junfeng Jiang, Yue Wang, Guowang Xu, Lina Zhou, Jingyi He, Xuedong Wei, Jason Boyang Wu, Zhong Wang, Shancheng Ren and Fubo Wang

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1315-1333;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0638

 

Panoramic comparison between NK cells in healthy and cancerous liver through single-cell RNA sequencing

Huan Liu, Ronghua Zhao, Rongrong Qin, Haoyu Sun, Qiang Huang, Lianxin Liu, Zhigang Tian, Björn Nashan, Cheng Sun and Rui Sun

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1334-1351;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0050

 

Hub genes associated with immune cell infiltration in breast cancer, identified through bioinformatic analyses of multiple datasets

Huanyu Zhao, Ruoyu Dang, Yipan Zhu, Baijian Qu, Yasra Sayyed, Ying Wen, Xicheng Liu, Jianping Lin and Luyuan Li

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1352-1374;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0586

 

Development and evaluation of the screening performance of a low-cost high-risk screening strategy for breast cancer

Yubei Huang, Huan Wang, Zhangyan Lyu, Hongji Dai, Peifang Liu, Ying Zhu, Fengju Song and Kexin Chen

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1375-1384;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0758

 

A causal variant rs3769823 in 2q33.1 involved in apoptosis pathway leading to a decreased risk of non-small cell lung cancer

Xu Zhang, Na Qin, Jingyi Fan, Chang Zhang, Qi Sun, Yayun Gu, Meng Zhu, Erbao Zhang, Juncheng Dai, Guangfu Jin, Hongxia Ma, Zhibin Hu and Hongbing Shen

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1385-1396;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0068

 

Detection and surveillance of circulating tumor cells in osteosarcoma for predicting therapy response and prognosis

Haoran Mu, Dongqing Zuo, Jie Chen, Zhigang Liu, Zhuo Wang, Liu Yang, Qihui Shi and Yingqi Hua

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1397-1409;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0279

 

Comparison of outcomes between immediate implant-based and autologous reconstruction: 15-year, single-center experience in a propensity score-matched Chinese cohort

Shanshan He, Bowen Ding, Gang Li, Yubei Huang, Chunyong Han, Jingyan Sun, Qingfeng Huang, Jing Liu, Zhuming Yin, Shu Wang and Jian Yin

Cancer Biology & Medicine September 2022, 19 (9) 1410-1421;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2021.0368

 

Issue 10

Editorial

Role of the tumor microenvironment in shaping IDH-wildtype glioma plasticity, and potential therapeutic strategies

Lingxiang Wu, Ruichao Chai, Zheng Zhao, Qianghu Wang and Tao Jiang

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1423-1427;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0363

 

Reviews

Targeting PP2A for cancer therapeutic modulation

Halle Ronk, Jared S. Rosenblum, Timothy Kung and Zhengping Zhuang

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1428-1439;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0330

 

Epidemiological characteristics and genetic alterations in adult diffuse glioma in East Asian populations

Zongchao Mo, Junyi Xin, Ruichao Chai, Peter Y.M. Woo, Danny T.M. Chan and Jiguang Wang

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1440-1459;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0418

 

Original Articles

Clinical management and survival outcomes of patients with different molecular subtypes of diffuse gliomas in China (20112017): a multicenter retrospective study from CGGA

Kenan Zhang, Xing Liu, Guanzhang Li, Xin Chang, Shouwei Li, Jing Chen, Zheng Zhao, Jiguang Wang, Tao Jiang and Ruichao Chai

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1460-1476;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0469

 

Radiotherapy delays malignant transformation and prolongs survival in patients with IDH-mutant gliomas

Yanwei Liu, Huiyuan Chen, Guanzhang Li, Jing Zhang, Kun Yao, Chenxing Wu, Shouwei Li and Xiaoguang Qiu

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1477-1486;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0472

 

Other Papers

Editorial

Insights into the transition of ductal carcinoma in situ to invasive ductal carcinoma: morphology, molecular portraits, and the tumor microenvironment

Weiling Chen, Guimei Wang and Guojun Zhang

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1487-1495;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0440

 

Perspective

Therapeutic perspectives for adult soft tissue sarcomaupdates from the 2022 ASCO annual meeting

Jilong Yang, Yu Xu, Yong Chen, Tao Li, Xiaowei Zhang, Tu Hu, Ruwei Xing and Yun Yang

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1496-1502;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0394

 

Original Article

Preoperative ultrasound combined with routine blood tests in predicting the malignant risk of pancreatic cystic neoplasms

Xiuchao Wang, Junjin Wang, Xi Wei, Lihui Zhao, Bo Ni, Zekun Li, Chuntao Gao, Song Gao, Tiansuo Zhao, Jian Wang, Weidong Ma, Xiao Hu and Jihui Hao

Cancer Biology & Medicine October 2022, 19 (10) 1503-1516;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0258

 

Issue 11

Special issue on Cancer Research Frontiers / Guest Editor: Prof. Michael Baumann, German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany

 

Editorial

Optimizing the cancer research landscape for the benefit of patients and society: A strategic perspective of the German Cancer Research Center (DKFZ) and its partnerships with university medical centers

Michael Baumann

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1517-1522;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0586

 

Perspective

Roles of eIF5A in the immunosurveillance of cellular senescence

Xiangli Jiang and Fabricio Loayza-Puch

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1523-1527;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0408

 

Reviews

Metabolic regulation of immune responses to cancer

Jannis Wißfeld, Anke Werner, Xin Yan, Nora ten Bosch and Guoliang Cui

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1528-1542;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0381

 

Targeting the EGF receptor family in non-small cell lung cancerincreased complexity and future perspectives

Tobias Boch, Jens Köhler, Melanie Janning and Sonja Loges

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1543-1564;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0540

 

Imaging in translational cancer research

Felix T. Kurz and Heinz-Peter Schlemmer

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1565-1585;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0677

 

Original Articles

The power of a healthy lifestyle for cancer prevention: the example of colorectal cancer

Xuechen Chen, Jie Ding, Hengjing Li, Prudence R. Carr, Michael Hoffmeister and Hermann Brenner

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1586-1597;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0397

 

ENO1 expression and Erk phosphorylation in PDAC and their effects on tumor cell apoptosis in a hypoxic microenvironment

Huizhi Sun, Jing Mo, Runfen Cheng, Fan Li, Yue Li, Yuhong Guo, Yanlei Li, Yanhui Zhang, Xiaoyu Bai, Yalei Wang, Xueyi Dong, Danfang Zhang and Jihui Hao

Cancer Biology & Medicine November 2022, 19 (11) 1598-1616;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0451

 

Issue 12

Editorial

Inconsistent radiotherapy effects between primary tumors and axillary lymph nodes

Zhao Bi, Pengfei Qiu, Zhaopeng Zhang and Yongsheng Wang

Cancer Biology & Medicine December 2022, 19 (12) 1617-1621;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0590

 

Perspective

Early detection of gastric cancer in China: progress and opportunities

Hengmin Xu and Wenqing Li

Cancer Biology & Medicine December 2022, 19 (12) 1622-1628;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0655

 

Reviews

Heterogeneity of neutrophils in cancer: one size does not fit all

Song Chen, Qingyu Zhang, Lisha Lu, Chunhui Xu, Jiajia Li, Jiali Zha, Fengxia Ma, Hongbo R. Luo and Alan Y. Hsu

Cancer Biology & Medicine December 2022, 19 (12) 1629-1648;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0426

 

Potential new applications of immunotherapy for neuroendocrine neoplasms: immune landscape, current status and future perspectives

Rilan Bai, Wenqian Li and Jiuwei Cui

Cancer Biology & Medicine December 2022, 19 (12) 1649-1661;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0489

 

Original Article

MiR-378a-3p acts as a tumor suppressor in gastric cancer via directly targeting RAB31 and inhibiting the Hedgehog pathway proteins GLI1/2

Xinxin Xu, Yang Li, Guoxiao Liu, Kai Li, Peng Chen, Yunhe Gao, Wenquan Liang, Hongqing Xi, Xinxin Wang, Bo Wei, Hongtao Li and Lin Chen

Cancer Biology & Medicine December 2022, 19 (12) 1662-1682;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0337