Contents of Cancer Biology & Medicine in 2023Issue 1-3

As a peer-reviewed open-access journal, Cancer Biology & Medicine (CBM) is published by China Anti-Cancer Association and Tianjin Medical University Cancer Institute & Hospital. It focuses on translational cancer research, dedicating to narrowing the gap between bench and bedside. CBM strictly adheres to guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), and Committee on Publication Ethics (COPE). The journal is now indexed in Science Citation Index Expanded (SCIE, IF=5.347, 5-year IF=6.624) and MEDLINE. All full texts are available in PubMed via http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2000/.

The contents of the 1st-3rd issue are as followed. Welcome to submit your work to CBM, which is a trusty international platform, to disseminate your research and viewpoints.


ISSUE 1

Reviews

Major roles of the circadian clock in cancer

Chen Huang, Chenliang Zhang, Yubin Cao, Jian Li and Feng Bi

Cancer Biology & Medicine January 2023, 20 (1) 1-24;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0474

 

Angiogenesis in hepatocellular carcinoma: mechanisms and anti-angiogenic therapies

Changyu Yao, Shilun Wu, Jian Kong, Yiwen Sun, Yannan Bai, Ruhang Zhu, Zhuxin Li, Wenbing Sun and Lemin Zheng

Cancer Biology & Medicine January 2023, 20 (1) 25-43;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0449

 

Targeted mechanical forces enhance the effects of tumor immunotherapy by regulating immune cells in the tumor microenvironment

Pengfei Zhu, Hongrui Lu, Mingxing Wang, Ke Chen, Zheling Chen and Liu Yang

Cancer Biology & Medicine January 2023, 20 (1) 44-55;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0491

 

Original Articles

Acetylated-PPARγ expression is regulated by different P53 genotypes associated with the adipogenic differentiation of polyploid giant cancer cells with daughter cells

Kexin Zhang, Xiaohui Yang, Minying Zheng, Yidi Ning and Shiwu Zhang

Cancer Biology & Medicine January 2023, 20 (1) 56-76;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0432

 

Current treatment paradigm and survival outcomes among patients with newly diagnosed multiple myeloma in China: a retrospective multicenter study

Huishou Fan, Weida Wang, Ya Zhang, Jianxiang Wang, Tao Cheng, Lugui Qiu, Xin Wang, Zhongjun Xia and Gang An

Cancer Biology & Medicine January 2023, 20 (1) 77-87;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0612

 

ISSUE 2

Editorial

 

Optimization of regional nodal irradiation in the era of sentinel lymph node biopsy

Zhao Bi, Xueer Wang, Pengfei Qiu, Peng Chen and Yongsheng Wang

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 89-92;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0625

 

Perspectives

Intercellular transmission of cGAS-STING signaling in cancer

Qirou Wu, Xiaohong Leng and Pinglong Xu

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 93-97;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0750

 

Conceptualizing the complexity of ferroptosis to treat triple-negative breast cancer: theory-to-practice

Hang Zhang, Fan Yang, Yi Xiao, Yi-Zhou Jiang and Zhi-Ming Shao

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 98-103;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0767

 

Review

Circular RNAs: implications of signaling pathways and bioinformatics in human cancer

Fan Hu, Yin Peng, Xinmin Fan, Xiaojing Zhang and Zhe Jin

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 104-128;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0466

 

Consensus

2022 Chinese expert consensus and guidelines on clinical management of toxicity in anti-CD19 chimeric antigen receptor T-cell therapy for B-cell non-Hodgkin lymphoma

Ping Li, Yang Liu, Yun Liang, Jian Bo, Sujun Gao, Yongxian Hu, Yu Hu, He Huang, Xiaojun Huang, Hongmei Jing, Xiaoyan Ke, Jianyong Li, Yuhua Li, Qifa Liu, Peihua Lu, Heng Mei, Ting Niu, Yongping Song, Yuqin Song, Liping Su, Sanfang Tu, Jianxiang Wang, Depei Wu, Zhao Wang, Kailin Xu, Zhitao Ying, Qingming Yang, Yajing Zhang, Fengxia Shi, Bin Zhang, Huilai Zhang, Xi Zhang, Mingfeng Zhao, Weili Zhao, Xiangyu Zhao, Liang Huang, Jun Zhu, Wenbin Qian, Weidong Han and Aibin Liang

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 129-146;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0585

 

Original Articles

Cancer risk in relatives of BRCA1/2 pathogenic variant carriers in a large series of unselected patients with breast cancer

Jiaming Liu, Lu Yao, Jie Sun, Li Hu, Jiuan Chen, Juan Zhang, Ye Xu and Yuntao Xie

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 147-154;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0593

 

Association between homologous recombination deficiency and outcomes with platinum and platinum-free chemotherapy in patients with triple-negative breast cancer

Yimeng Chen, Xue Wang, Feng Du, Jian Yue, Yiran Si, Xiaochen Zhao, Lina Cui, Bei Zhang, Ting Bei, Binghe Xu and Peng Yuan

Cancer Biology & Medicine February 2023, 20 (2) 155-168;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0525

 

ISSUE 3

Perspectives

Cutting the root: the next generation of T cells engagers against cancer stem cells to overcome drug resistance in triple-negative breast cancer

Jiali Zhang, Bin Liu, Minchao Lyu and Yourong Duan

Cancer Biology & Medicine March 2023, 20 (3) 169-173;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0745

 

Extracellular vesicle-mediated heterogeneous communication between cancer and the lymphatic system facilitates lymphatic metastasis

Changhao Chen, Yuming Luo, Hanhao Zheng, Dingwen Zhang, Yao Kong, Jiabin Yang, Mingjie An, Yan Lin, Daowei Lin and Rufu Chen

Cancer Biology & Medicine March 2023, 20 (3) 174-180;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2023.0007

 

Review

Bispecific antibodies targeting immunomodulatory checkpoints for cancer therapy

Tiancheng Zhang, Youpei Lin and Qiang Gao

Cancer Biology & Medicine March 2023, 20 (3) 181-195;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2023.0002

 

Original Articles

Artificial intelligence-based comprehensive analysis of immune-stemness-tumor budding profile to predict survival of patients with pancreatic adenocarcinoma

Tianxing Zhou, Quan Man, Xueyang Li, Yongjie Xie, Xupeng Hou, Hailong Wang, Jingrui Yan, Xueqing Wei, Weiwei Bai, Ziyun Liu, Jing Liu and Jihui Hao

Cancer Biology & Medicine March 2023, 20 (3) 196-217;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0569

 

A machine learning model to predict efficacy of neoadjuvant therapy in breast cancer based on dynamic changes in systemic immunity

Yusong Wang, Mozhi Wang, Keda Yu, Shouping Xu, Pengfei Qiu, Zhidong Lyu, Mingke Cui, Qiang Zhang and Yingying Xu

Cancer Biology & Medicine March 2023, 20 (3) 218-228;

DOI: https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0513